Algemene verkoopvoorwaarden

Alle door Ambiance Royale uitgevoerde prestaties, inclusief transport en verkoop, zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Op het ogenblik van de bestelling wordt de koper geacht deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard, ook wanneer andere media dan schriftelijke documenten worden gebruikt, zoals telefonie of e-mail.

1) Wat de publiciteit en de aanbiedingen betreft, heeft de content die wordt verspreid via publiciteit, aankondigingen en aanbiedingen een indicatief karakter en is die content niet bindend voor Ambiance Royale zonder schriftelijke bevestiging. Elke vermelde prijs is vatbaar voor herziening in geval van prijsstijgingen die te wijten zijn aan de invoerders en de fabrikanten, aan douanekosten, eventuele muntschommelingen, veranderingen of aanpassingen van merchandisingmodellen of -types, zonder dat deze verkoopvoorwaarden worden ontbonden.

2) Onze levertermijnen worden indicatief meegedeeld en sluiten dus alle specifieke vertragingen door overmacht uit. Wij wijzen elke aansprakelijkheid of boetebeding af bij gebrek aan voorafgaande mededeling. Geen enkele vertraging in de levering kan worden beschouwd als een argument om de verkoop te ontbinden.

3) Elke afhaling op onze exploitatiezetel wordt beschouwd als zijnde overeengekomen en in behoorlijke vorm door de klant, zonder mogelijk voorbehoud na onderzoek dat de facto door hem is uitgevoerd of vereist. Zodra de koper alle goederen ten laste neemt, wordt hij aansprakelijk voor alle schade.  

4) Elke verkoop moet contant geregeld zijn, zonder korting, voorafgaand aan elke afhaling of levering, behoudens een expresregeling bevestigd door de koper bij de levering. De goederen blijven de materiële eigendom van Ambiance Royale tot de algehele betaling van de facturen en verschuldigde bedragen, bedrag van rechtswege verschuldigd en zonder ingebrekestelling, met een boekhoudkundig minimum van 30 euro.  

5) Alle leveringen die worden uitgevoerd met voorwaarden van betaling van het schuldsaldo aan de chauffeur en niet de visu uitgevoerd, leiden de facto tot de terugname van de onbetaalde geleverde goederen alsook tot de facturatie van aanvullende verplaatsingskosten, meer de kosten voor opnieuw stockeren a rato van 7% van het totaal van de teruggenomen goederen, bedrag dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal verschuldigd zijn.  

6) Elke annulatie van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, geeft aanleiding tot een facturatie van een bedrag van minstens 25% van die annulatie.

7) Als een artikel niet deugt binnen de maand na uw aankoopdatum, verbinden wij ons ertoe uw product te herstellen. We zijn niet verplicht om het product terug te betalen. Wij staan geen garant voor eventuele splijtende teak, aangezien teak een levende houtsoort is. Aangezien teak kan splijten na een bruuske temperatuurschommeling, moet de barst onmiddellijk worden geschaafd of worden gedicht met wat houtpasta.

8) Wij leveren enkel op het gelijkvloers, op de deurdrempel dus. Ingeval van een levering die niet overeenstemt met uw bestelling, verbinden wij ons ertoe deze te herstellen of een aankoopbon te bezorgen voor eenzelfde waarde, maar wij betalen hoe dan ook niet terug. In dat geval moet u ons het product in zijn originele verpakking terugbezorgen binnen 30 dagen na bevestiging per e-mail van de herstelling; in geval van niet-naleving van uw verplichting om het product terug te bezorgen binnen voormelde termijn van 30 dagen, behouden wij ons het recht voor de herstelling van het product te weigeren. Alle klachten moeten gebeuren via e-mail, met verzending van foto’s van het te herstellen product. Er wordt geen enkele rekening gehouden met telefonische klachten. Als u de leveringsbon of de factuur die de chauffeur u overhandigt ondertekent, tekent u voor de eenvormigheid van het product. Gelieve uw aankoop goed te controleren alvorens te tekenen.  

9) We aanvaarden onder geen enkel beding cheques.

10) Op het ogenblik van de levering moeten er 1 of 2 mensen aanwezig zijn om onze chauffeur te helpen om de meubelen te lossen.  

11) In geval van geschil, zal alleen de rechtbank voor het grondgebied van de verkoper bevoegd zijn.

Top